Πολυνομοσχέδιο: Πιο δύσκολη η προκήρυξη απεργιών - Καταργούνται τα επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων


Περιλαμβάνει 400 άρθρα σε 1.531 σελίδες - Καταργούνται οι πλειστηριασμοί στα Ειρηνοδικεία και επιβάλλονται οι ηλεκτρονικοί - Για πρώτη φορά πλειστηριασμοί και από το Δημόσιο για χρέη στην εφορία - Αλλάζουν οι όροι προκήρυξης απεργίας, ανατρέπονται οι όροι χορήγησης επιδομάτων και καταργούνται ειδικά επιδόματα .Πολυνομοσχέδιο 1.531 σελίδων και 400 άρθρων, πολλά από τα οποία φέρνουν «πετσόκομμα» οικογενειακών επιδομάτων, απελευθέρωση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, αυστηροποίηση κήρυξης απεργιών κ.ά. καλούνται οι βουλευτές να μελετήσουν σε ελάχιστες ώρες, προκειμένου να τοποθετηθούν στη Βουλή. 

Το σχέδιο νόμου, αν και κατατέθηκε στη Βουλή στις 18:30 της Τρίτης, αναρτήθηκε στο site του Κοινοβουλίου στις 9 το βράδυ, λόγω του τεράστιου όγκου του. 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι προωθούμενες διατάξεις θα εισαχθούν στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές για συζήτηση την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι και την Πέμπτη, ενώ στην Ολομέλεια θα συζητηθεί την Παρασκευή και τη Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου. 

Με το πολυνομοσχέδιο καταργούνται οι πλειστηριασμοί στα Ειρηνοδικεία και επιβάλλονται ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, αλλάζουν οι όροι προκήρυξης απεργίας, ανατρέπονται οι όροι χορήγησης επιδομάτων και καταργούνται τα ειδικά επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων. 

Επιπλέον, για πρώτη φορά θα δούμε πλειστηριασμούς και από το Δημόσιο για χρέη στην εφορία. Η σχετική πρόβλεψη μπήκε τελικά στο πολυνομοσχέδιο, έπειτα από μακρές συνεννοήσεις με τους Θεσμούς. 


Συγκεκριμένα, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει: 

1. Μόνον ηλεκτρονικά πλέον οι πλειστηριασμοί: η νομοθετική πρόταση καταργεί όλες τις προβλέψεις που αφορούσαν αποκλειστικώς τους φυσικούς πλειστηριασμούς. Οι υπόλοιπες γενικές διατάξεις προσαρμόζονται στον νέο και αποκλειστικό τρόπο διενέργειας των πλειστηριασμών με ηλεκτρονικά μέσα. 

Επιπλέον, επειδή η διενέργεια πλειστηριασμών θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και μόνον, καθώς και επειδή υπάρχει υποχρέωση πρόβλεψης εναλλακτικής λύσης όταν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης της κατάσχεσης, ο επισπεύδων που ζητάει τον πλειστηριασμό θα δηλώνει και ότι θα οριστεί συμβολαιογράφος από την Αθήνα, αφού προηγουμένως εξαντληθεί η δυνατότητας ανεύρεσης συμβολαιογράφου εντός της περιφέρειας του εφετείου. Διευκρινίζεται ρητώς ότι η εναλλακτική αυτή δεν μεταβάλλει την τοπική αρμοδιότητα του δικαστηρίου. 2. Περιορισμοί στο δικαίωμα απεργίας: Η αλλαγή αφορά τον κανόνα της απαρτίας στις γενικές συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων, όταν συγκαλούνται προκειμένου να ληφθεί απόφαση για απεργία. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ότι στις σχετικές συνελεύσεις πρέπει να παρίσταται το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Με τη διάταξη το 1/3 αυξάνεται σε 1/2. Η απαρτία δεν υπολογίζεται στα εγγεγραμμένα μέλη, αλλά στα οικονομικά τακτοποιημένα, δηλαδή αυτά που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους. Η απόφαση για απεργία λαμβάνεται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. 


3. Κατάργηση τριτεκνικών και πολυτεκνικών επιδομάτων: Αλλάζει άρδην ο τρόπος υπολογισμού για το επίδομα παιδιού, ενώ τίθενται εισοδηματικά κριτήρια. 

Για τον καθορισμό των δικαιούχων οικογενειών προσδιορίζονται τρεις κατηγορίες ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, ως εξής: έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, και από δέκα χιλιάδες και ένα (10.001) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες 15.000) ευρώ. 


Για την πρώτη κατηγορία χορηγούνται: 

α) εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, 

β) επιπλέον εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο, 

γ) επιπλέον εκατόν σαράντα (140) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου. Για τη δεύτερη κατηγορία: 

α) σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, 

β) επιπλέον σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο, 

γ) επιπλέον ογδόντα τέσσερα (84) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου. 


Για την τρίτη κατηγορία: 

α) είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, 

β) επιπλέον είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο, 

γ) επιπλέον πενήντα έξι (56) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου. 

Ορίζεται ακόμη ότι το επίδομα παιδιού απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 

4. Εργατικό ατύχημα: Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, δεν επιβαρύνεται ο ασφαλιστικός φορέας του εργαζόμενου αλλά ο εργοδότης, εφόσον αυτός ευθύνεται επειδή επέδειξε δόλο ως προς την παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία. 

5. Κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων: Με το σχέδιο νόμου προτείνεται η σύσταση ενός νέου δημόσιου και αυτοχρηματοδοτούμενου φορέα με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την ολοκλήρωση των έργων κτηματογράφησης και για την καταχώριση και δημοσιότητα των δικαιωμάτων των πολιτών επί της ακίνητης περιουσίας. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος του κτηματολογίου σε όλη την επικράτεια, ο νέος φορέας θα αναλάβει και την αρμοδιότητα της καταχώρισης των δικαιωμάτων βάσει του συστήματος υποθηκών και μεταγραφών, δηλαδή του έργου που επιτελείται μέχρι σήμερα από τα Υποθηκοφυλακεία. 

Ο Φορέας ορίζεται ως καθολικός διάδοχος στη θέση της ΕΚΧΑ Α.Ε. Η κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων και των θέσεων, γίνεται σταδιακά εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Στο νέο Φορέα συστήνονται ενενήντα δύο (92) οργανικές θέσεις Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων τους. Όσοι από τους Υποθηκοφύλακες δεν υποβάλλουν αίτηση διορισμού στις θέσεις αυτές, επαναδιορίζονται ως δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο οποίο ήταν δικηγόροι πριν από το διορισμό τους ως Υποθηκοφύλακες ή διορίζονται ως συμβολαιογράφοι, σε κενή θέση στην έδρα του ειρηνοδικείου της περιφέρειας του εφετείου όπου υπηρετούσαν, εφόσον είχαν καταλάβει θέση υποθηκοφύλακα κατόπιν επιτυχίας τους σε σχετικό διαγωνισμό. 


6. Συστήνεται ειδικό σώμα ελεγκτών στην υπηρεσία του οικονομικού εισαγγελέα για να εκτελεί έρευνες με εισαγγελική παραγγελία, χωρίς να παρακωλύεται ο υπόλοιπος φοροεισπρακτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ που είναι επιφορτισμένος με την είσπραξη των φόρων. 


7. Οδηγοί ΚΤΕΛ: Εισάγεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας όλων των ανωτέρω στοιχείων, όπως ισχύει για το σύνολο των εργοδοτών. 

Πηγή: www.protothema.gr
Share on Google Plus
Από το Blogger.