ΠΟΕ-ΟΤΑ: Να επιστρέψουν πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που μετατάχθηκαν στις φυλακές


Με επιστολή της η ΠΟΕ-ΟΤΑ ζητά από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Σταύρο Κοντονή να επιστρέψουν στην Δημοτική Αστυνομία οι π.ΔΑ που είχαν μεταταχθεί στα Καταστήματα Κράτησης της Χώρας και στους κλάδους ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Εξωτ. Φρούρησης:

Αναλυτικά η επιστολή της ΠΟΕΟΤΑ έχει ως εξής:

Κύριοι Υπουργοί, 

Με το άρθρο 19 του Ν.4325/2015 επανασυστήθηκε η Δημοτική Αστυνομία και το προσωπικό, που είχε μεταφερθεί στην Ελληνική Αστυνομία, επανήλθε στις θέσεις, που κατείχε πριν την θέση του σε διαθεσιμότητα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013. Αντίστοιχα, ωστόσο, πρώην εργαζόμενοι στην Δημοτική Αστυνομία, που είχαν μεταφερθεί σε θέσεις εξωτερικών φρουρών των Καταστημάτων Κράτησης παρέμειναν στις θέσεις, στις οποίες είχαν μεταφερθεί, χωρίς να τους παρέχεται δυνατότητα μετάταξης ή επανόδου στην υπηρεσία τους, μετά την επανασύσταση των υπηρεσιών. 

Το προσωπικό αυτό παρέμεινε εγκλωβισμένο σε θέσεις Δ.Ε. Εξωτερικής Φρούρησης και Δ.Ε. Φύλαξης Καταστημάτων Κράτησης, που σε πολλές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνονται στα τυπικά τους προσόντα καθώς στον εν λόγω κλάδο δεν επιτρέπεται ούτε η εσωτερική μετάταξη για αξιοποίηση των αυξημένων προσόντων, που κατέχει ο κάθε υπάλληλος ούτε η μετάταξη σε άλλες υπηρεσίες. 

Απαιτείται συνεπώς, η αποκατάσταση του προσωπικού αυτού, στο οποίο πρέπει αντιστοίχως να παρασχεθεί η δυνατότητα να μεταταχθεί στην θέση, την οποία κατείχε πριν την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013. 

Σε κάθε περίπτωση και για λόγους ίσης μεταχείρισης των συναδέλφων Δημοτικών Αστυνομικών και πραγματικής αποκατάστασης όλων, θα έπρεπε να δοθεί νομοθετικά η δυνατότητα και σε εκείνους που εξακολουθούν να εργάζονται σε θέσεις Δ.Ε. Εξωτερικής Φρούρησης και Δ.Ε. Φύλαξης Καταστημάτων Κράτησης κατά ανάλογο τρόπο με όσους εργάζονταν στην Ελληνική Αστυνομία να επιστρέψουν με μια απλή αίτηση!!! Θέση που αποτελεί και το πάγιο αίτημα της Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α. 

Εναλλακτικά και εάν αυτό δεν γίνει άμεσα αποδεκτό είναι δυνατή η υιοθέτηση ειδικής διάταξης μέσω της κινητικότητας η οποία έχει ως εξής: 

«1. Εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της παρούσας διατάξεως, οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αποστέλλουν για λογαριασμό των Ο.Τ.Α. στην Επιτροπή του άρθρου5 του Ν.4440/2016 αιτήματα για κάλυψη μέσω μετατάξεων θέσεων Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. ή Υ.Ε. Δημοτικών Αστυνομικών, οι οποίες συστήνονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν εγκρίσεως του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοικήσεως και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις θέσεις, που υφίσταντο πριν την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 αφαιρουμένων των θέσεων, που συστήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4325/2015. ΟΤΑ που δεν είχαν συστήσει την υπηρεσία κατά τα οριζόμενα του άρθρου 19 του Ν. 4325 /2015 και στους οποίους λειτουργούσε η υπηρεσία μέχρι την κατάργησή της με τον Ν4172/2013 ,δύνανται να συστήσουν τις θέσεις Δημοτικής Αστυνομίας αυτές με απόφαση δημοτικού συμβουλίου, εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και για την κάλυψη αυτών ισχύουν τα ανωτέρω. Οι κατηγορίες εκπαιδευτικής βαθμίδας των συντεινόμενων θέσεων είναι αντίστοιχες εκείνων, που υφίσταντο πριν την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας. Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, αφού αξιολογεί τα αιτήματα τα εισάγει σε ενιαία βάση δεδομένων για τις προσφερόμενες-διαθέσιμες θέσεις. Ο Πίνακας δημοσιοποιείται εντός ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων με την ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ιστοσελίδας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι υπάλληλοι Δ.Ε. Εξωτερικής Φρούρησης και Δ.Ε. Φύλαξης Καταστημάτων Κράτησης, που μεταφέρθηκαν στις υπηρεσίες αυτές κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 81 του Ν.4172/2013 υποβάλλουν ηλεκτρονικά, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, αίτηση στην υπηρεσία υποδοχής, η οποία αξιολογεί τις υποβαλλόμενες αιτήσεις εντός μηνός από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών. Υπάλληλος, που κατέχει προσόντα ανώτερα της θέσεως στην οποία έχει καταταχθεί δύναται να υποβάλει αίτηση σε θέση κατηγορίας αντίστοιχης των προσόντων του. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δύνανται να δηλώσουν όλες τις προσφερόμενες προς κάλυψη θέσεις, εφόσον κατέχουν τα αντίστοιχα προσόντα ,σε οποιονδήποτε Δήμο της επικράτειας, με βάση τα οριζόμενα της παραγράφου 3 του παρόντος. 
2. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την κάλυψη των ως άνω θέσεων γίνεται από την υπηρεσία υποδοχής και συγκεκριμένα από τριμελές όργανο που αποτελείται από: α. τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για θέματα προσωπικού Γενικής Διεύθυνσης και ελλείψει αυτού τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για θέματα προσωπικού Διεύθυνσης, β. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση και γ. τον Προϊστάμενο του Τμήματος, στο οποίο ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση. 3. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης στον φορέα υποδοχής πριν την μετάταξη σε θέσεις προσωπικού Δ.Ε. Εξωτερικής Φρούρησης και Δ.Ε. Φύλαξης Καταστημάτων Κράτησης και οι υποψήφιοι μετατάσσονται κατ' απόλυτη προτεραιότητα σε θέση του φορέα και της κατηγορίας, στην οποία ανήκαν πριν την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013. 4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4440/2016.»

Πηγή: www.poeota.gr

Share on Google Plus

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Από το Blogger.