ΑΣΕΠ: Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι προκηρύξεις-Τι γίνεται με 3Κ(έγγραφο)


Όλες τις προκηρύξεις που επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ και τις φάσεις στις οποίες βρίσκονται, ανάμεσα τους και η περίφημη 3Κ (σ.σ. «αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων»), καταγράφει έγγραφο που δημοσιεύει η aftodioikisi.gr. Σύμφωνα με το έγγραφο που υπογράφει ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ιωάννης Καραβοκύρης συστήνονται ομάδες εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου και πέραν της υπερωριακής εργασίας, για τα ακόλουθα:
α) Την έκδοση προκηρύξεων και την πορεία εξέλιξης αυτών, όπως:
 Επεξεργασία σχεδίων προκηρύξεων για την πλήρωση:
1) 76 θέσεων ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ (2 θέσεων ΥΕ Νεκροτόμων του
Υπουργείου Δικαιοσύνης , 9 θέσεων του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής του ΟΑΕΔ, 8 θέσεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ, 49 θέσεων
ΠΕ,ΤΕ κατηγορίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), 3 στον ΕΟΜ , 1 στην Ιερά Μητρόπολη Τριφυλλίας
και Ολυμπίας 1 του Επιμελητηρίου Λακωνίας και 3 θέσεις του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

2) δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και δύο (2) θέσεων κλάδου ΠΕ4 Πληροφορικής στη Βουλή των Ελλήνων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

3) 2 θέσεων ΕΕΠ/ΠΕ Μηχανικών Του Υπουργείου Υγείας
(7η ΥΠΕ Κρήτης), 6 θέσεων ΕΕΠ του Υπουργείου Υγείας (ΚΕΤΕΚΝΥ) και 1 θέσεως Ελεγκτή Ιατρού με 3ετή θητεία του ΟΑΕΔ.

4) 60 θέσεων ΔΕ κατηγορίας στην Τράπεζα της Ελλάδας με γραπτό διαγωνισμό.

5) 12 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας στη Βουλή.

 Πρόσκληση για την κάλυψη 223 οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4483/2017
«Κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. και απασχολήθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007» (ΦΕΚ 39/5.3.2001). Έλεγχος προϋποθέσεων.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 548 θέσεων ΠΕ Εφοριακών και ΠΕ Τελωνειακών της ΑΑΔΕ σύμφωνα με το άρθρο 17
του ν. 2190/1994 (γραπτός διαγωνισμός) (1Γ/2017-ΦΕΚ 40/1-12-2017). Εξέταση ενστάσεων για την έκδοση οριστικών
αποτελεσμάτων.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 209 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (1Κ/2018). Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 42 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας στην ΑΕΠΠ (2Κ/2018). Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 8166 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών (3Κ/2018). Αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 102 θέσεων ΥΕ κατηγορίας σε διάφορους φορείς (ΕΥΔΑΠ, ΤΕΕ, ΕΣ) (4Κ/2018) (ΦΕΚ 13/12-4-2018). Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 37 θέσεων ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ (5Κ/2018) (ΦΕΚ 16/15-5-2018).
Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 588 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ του Υπουργείου Δικαιοσύνης (6Κ/2018) (ΦΕΚ 17/22-5-2018).
Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 158 θέσεων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (7Κ/2018) (ΦΕΚ 18/14-6-2018).
Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 186 θέσεων κατηγορίας ΔΕ Φυλάκων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
(8Κ/2018) (ΦΕΚ 19/20-6-2018). Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 46 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (9Κ/2018)
Επεξεργασία αιτήσεων και δικαιολογητικών.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 118 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. (10Κ/2018). (ΦΕΚ 29/
10-10-2018). Πρωτοκόλληση αιτήσεων και δικαιολογητικών.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 165 θέσεων των κλάδων ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. (8Κ/2017). Αυτεπάγγελτος έλεγχος και εξέταση ενστάσεων για την έκδοση
οριστικών αποτελεσμάτων.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 43 θέσεων ΠΕ κατηγορίας του Υπουργείου Πολιτισμού (Κρατική σχολή Ορχηστρικής
τέχνης, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Κεντρική Υπηρεσία και Μουσείο της Ακρόπολης)
(16Κ/2017-ΦΕΚ 41/1-12-2017). Αυτεπάγγελτος έλεγχος και εξέταση ενστάσεων για την έκδοση οριστικών
αποτελεσμάτων.
 Προκήρυξη για την πλήρωση 2 θέσεων Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής
Προσωπικού (1Α/2008). Επεξεργασία αιτήσεων για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.

 Προκήρυξη (5Ε/2017) για την πλήρωση 11 θέσεων ΕΕΠ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 3 θέσεων ΕΕΠ της
Αναλογιστικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.2190/1994, όπως ισχύει. Επεξεργασία αιτήσεων για την
έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.

 Προκήρυξη (1Ε/2018) για την πλήρωση 4 θέσεων ΕΕΠ του ΕΚΔΔΑ. Επεξεργασία αιτήσεων για την έκδοση
προσωρινών αποτελεσμάτων.

 Προκήρυξη της ΑΕΠΠ για την πλήρωση 72 θέσεων ΕΕΠ. (2Ε/2018). Επεξεργασία αιτήσεων για την έκδοση
προσωρινών αποτελεσμάτων.

 Προκήρυξη της ΑΕΠΠ για την επιλογή 2 μελών (3Ε/2018). Επεξεργασία αιτήσεων για την έκδοση προσωρινών
αποτελεσμάτων.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 1 θέσεως ΠΕ ιατρών με τριετή θητεία του Υπουργείου Πολιτισμού, του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την πλήρωση 3 θέσεων ΕΕΠ και του ΕΟΦ για την πλήρωση 6
θέσεων ΕΕΠ (4Ε/2018). Επεξεργασία αιτήσεων για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 10 θέσεων ΕΕΠ του Συνηγόρου του Πολίτη (5Ε/2018). Επεξεργασία αιτήσεων για την
έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 4 θέσεων ΕΕΠ του ΓΝΑ Σισμανόγλειο και της ΟΚΕ Α.Ε. (6Ε/2018). Επεξεργασία
αιτήσεων για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.

 Προκήρυξη για την πλήρωση 13 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. (7Ε/2018). Επεξεργασία
αιτήσεων και δικαιολογητικών.

β) Την έγκριση «Ανακοινώσεων» για κάλυψη θέσεων σε διάφορους φορείς με συμβάσεις μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) σύμφωνα με το
άρθρο 6 του ν.2527/1997, όπως ισχύει ή ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) συμπεριλαμβανομένων και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων
σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.2190/1994, όπως ισχύει καθώς και αιτήματα για τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης ΣΜΕ ότι
πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και ότι δεν καλύπτονται με αυτή πάγιες και
διαρκείς ανάγκες.

γ) Τον έλεγχο νομιμότητας και κατ’ ένσταση έλεγχο υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από
τους κλάδους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για τις δομές Ειδικής Αγωγής και εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία, εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Μουσικών Σχολείων.

δ) Την κωδικοποίηση ειδικοτήτων και θέσεων, ένταξη στο Ο.Π.Σ. και την κατάρτιση πινάκων κατάταξης για προσλήψεις
επικουρικού προσωπικού από τις Υ.ΠΕ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 ΦΕΚ 81 τ. Α΄/04.04.2005,
όπως ισχύει.

ε) Την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας-εστίασης-σίτισης-φύλαξης σε όλες εν
γένει τις υπηρεσίες των Υπουργείων (πλην Υπουργείου Υγείας), άρθρο 63 ν. 4430/2016.

στ) Την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας-εστίασης-σίτισης-φύλαξης σε
νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, άρθρο 107 ν. 4461/2017.

ζ) Την απασχόληση από τους ΟΤΑ ή νομικά πρόσωπα αυτών του προσωπικού που παρείχε ανταποδοτικές υπηρεσίες
καθαριότητας μέχρι τις 07-06-2017, άρθρο 24 ν. 4479/2017.
η) Την κάλυψη οργανικών θέσεων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από προσωπικό που κατατάχτηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του
ΑΣΕΠ και απασχολήθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007, άρθρο 82 ν. 4483/2017.

θ) Τις διαδικασίες τήρησης Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (Ν. 4369/2016 ΦΕΚ 33Α΄), όπως ισχύει.

ι) Τις προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων &
επειγουσών αναγκών σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες κλπ.(άρθ.20 του Ν. 2190/1994, όπως
ισχύει).

ια) Τον έλεγχο των προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) για την κάλυψη
εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθώς και αναγκών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ή έργων
που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων και των προσλήψεων με
Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) (άρθ.21 του Ν. 2190 / 1994, όπως ισχύει).

ιβ) Τις διαδικασίες:
 Αντικατάστασης – αναπλήρωσης διοριστέων και την εξέταση αιτήσεων θεραπείας στο πλαίσιο: 1) Προκηρύξεων ετών
2015-2017 και 2) παλαιοτέρων προκηρύξεων του ΑΣΕΠ ή των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το
ΑΣΕΠ, των οποίων εκκρεμούσαν οι διορισμοί και για τους οποίους εκδόθηκε πρόσφατα η απαιτούμενη απόφαση
κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (τ.
Α΄ φ.40), όπως ισχύει.
 Επεξεργασία προσκλήσεων ΚΟΧ για τρία (3) προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, καθώς και τη
διενέργεια ελέγχου νομιμότητας της διαδικασίας επιλογής ωφελουμένων από αυτές.

ιγ) Τη λειτουργική και μηχανογραφική υποστήριξη των ανωτέρω διαδικασιών για το χρονικό διάστημα από 01-0-2019 έως
28-02-2019.
Πηγή: aftodioikisi gr
Share on Google Plus

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Από το Blogger.