Συστήνεται αστυνομική υπηρεσία με drones


Στη σύσταση «Υπηρεσίας Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών» (drones) προχωράει η Ελληνική Αστυνομία, όπως προκύπτει από το σημερινό Φύλλο της Κυβερνήσεως στο οποίο και δημοσιεύεται η απόφαση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ, η νέα υπηρεσία περιλαμβάνετι δύο γραφεία: Επιχειρήσεων και Ασφάλειας πτήσεων και εκείνο της Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης. Σε ότι αφορά το πρώτο γραφείο, ως αντικείμενό του ορίζονται η εκτέλεση προγραμματισμένων και έκτακτων πτήσεων, η τήρηση αρχείου αυτών, η εξασφάλιση της πτητικής ικανότητας και ετοιμότητας, η συλλογή και επεξεργασία πτητικών δεδομένων για την πραγματοποίηση ασφαλών πτήσεων αλλά και για την πτητική ικανότητα των χειριστών, η συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων που αφορούν συμβάντα ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται Μη Στελεχωμένα Αεροσκάφη, η έρευνα και μελέτη καινοτόμων τεχνολογιών, η παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας αναφορικά με τα Μη Στελεχωμένα Αεροσκάφη, η συμμετοχή της Υπηρεσίας σε ερευνητικά προγράμματα, η παρακολούθηση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο της νομοθεσίας, η εισήγηση προς την Ηγεσία για την προμήθεια των πτητικών μέσων και εξοπλισμού και η λήψη εικόνας από τα Μη Στελεχωμένα Αεροσκάφη και η επεξεργασία αυτής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στο δεύτερο γραφείο ως αρμοδιότητες ορίζονται η γραμματειακή υποστήριξη και ο χειρισμό θεμάτων που αφορούν το σύνολο του προσωπικού της Υπηρεσίας, η μέριμνα για τη διάθεση του προσωπικού σε υπηρεσίες, η μέριμνα για την υγειονομική καταλληλότητα των χειριστών και του τεχνικού προσωπικού, η συντήρηση των πτητικών και λοιπών μέσων, η μέριμνα για την έγκαιρη προμήθεια υλικών, η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών για την προμήθεια και συντήρηση των πτητικών μέσων της Υπηρεσίας.

Πηγή: http://www.deasy.gr
Share on Google Plus
Από το Blogger.