Μεταγωγές Κρατουμένων Φυλακών – Η Οδύσσεια ενός πάρεργου για τους Αστυνομικούς


Με το άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4509/2017 – ΦΕΚ 201/Α/22-12-2017 ,παρατάθηκε έως το τέλος του 2019 η παροχή υπηρεσιών από την Ελληνική Αστυνομία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, για την εκτέλεση καθηκόντων ξένων προς την αποστολή της

Με το άρθρο 38 παρ.1 του Ν. 4509/2017 – ΦΕΚ 201/Α/22-12-2017 ,παρατάθηκε έως το τέλος του 2019, η παροχή υπηρεσιών από την Ελληνική Αστυνομία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ειδικότερα αφορά τη δύναμη των βαθμοφόρων της Ελληνικής Αστυνομίας, που διατίθεται για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης Υπουργείου Δικαιοσύνης και τις μεταγωγές κρατουμένων από και προς σε φυλακές. Η Ελληνική Αστυνομία απασχολεί ένα σημαντικότατο αριθμό Αστυνομικών για την εκτέλεση καθηκόντων ξένων προς την αποστολή της.

Η εξωτερική φρούρηση των Καταστημάτων Κράτησης (φυλακές) ανά τη χώρα καθώς και οι μεταγωγές των κρατουμένων των φυλακών από και προς τα Δικαστήρια ή Νοσοκομεία , μέχρι τον Ιούνιο του 1999 ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Με τον Νόμο 2721/1999, η αρμοδιότητα πέρασε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο προσωπικό που προσελήφθηκε ειδικά για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων.


ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΜΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛ-ΑΣ

Με το άρθρο 48 παρ. 1. του Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ Α’112) :Συνιστάται ειδική υπηρεσία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με τίτλο «Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης». Σκοπός και αποστολή της υπηρεσίας αυτής είναι η εξωτερική φρούρηση των Καταστημάτων Κράτησης, η φρούρηση των νοσηλευομένων σε οποιοδήποτε θεραπευτήριο καταδίκων και υποδίκων και η συνοδεία αυτών προς ανάκριση, εμφάνιση σε δικαστήριο, ιατρική εξέταση, εκτέλεση έκτακτης άδειας ή άλλου έργου.
Το Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης έχει τις ίδιες αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις με το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας στην άσκηση των ανατιθέμενων σε αυτό δια του παρόντος καθηκόντων του.
Με το άρθρο 51 παρ. 1 (αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 31 Νόμ. 2836/2000 – ΦΕΚ Α΄168) του ιδίου Νόμου 2721/1999 ορίζεται ότι : «Οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 2721/1999 εξακολουθούν να ασκούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2000».

Με το άρθρο 51 παρ. 2 Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ Α’112 ορίζεται ότι : Μετά από την ημερομηνία αυτή η ευθύνη της φύλαξης περιέρχεται στην Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία θα υποβοηθείται στο έργο της μέχρι 30.6.2001 από την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Φυλακών της Ελληνικής Αστυνομίας με το ήμισυ της δύναμης που μέχρι σήμερα διαθέτει.
Έκτοτε άρχισαν οι παρατάσεις για την αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τα ανωτέρω καθήκοντα που ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

– Η άνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι 31 Δεκ. 2001 σύμφωνα με το άρθρ. 14 Νόμ. 2943/2001 (ΦΕΚ Α΄203)
– Η άνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι 31 Δεκ. 2002 με την παρ. 11 άρθρ. 14 Νόμ. 3038/2002 (ΦΕΚ Α΄180)
– Η άνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι την 30η Ιουν. 2003, με την παρ. 1 της αριθ. 196445/2002 (ΦΕΚ Β΄1573) απόφασης Υπ. Δικαιοσ. και Δημόσιας Τάξης.
– Η άνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι την 31η Δεκ.. 2003, με την παρ.4 άρθρ. 60 Νομ. 3160/2003 (ΦΕΚ Α΄165)
– Με την αριθ. 170260/2003 (ΦΕΚ Β΄1826), (διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Β΄1893 19/12/2003), απόφαση Υπ. Δικαιοσ. και Δημόσιας Τάξης, η άνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι την 30η Ιουν. 2004.
– Η άνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι 31 Δεκ. 2004 με την παρ. 1 άρθρ. 18 Νόμ. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄102)

– Η άνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι 12 Σεπτ. 2005 με την παρ. 1 άρθρ. 3 Νόμ. 3388/2005 (ΦΕΚ Α΄225)

– Mε την αριθ. 99583/2005 (ΦΕΚ Β΄ 1490) απόφ Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών-Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης ,η άνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι 12/9/2006.
– Με το άρθρ.25 Νόμ. 3500/2006 (ΦΕΚ Α΄ 232), η άνω προθεσμία παρατάθηκε έως ότου προαχθούν οι εξωτερικοί φρουροί στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα και μέχρι την 12.9.2007.

– Η άνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι 12.9.2008 με το άρθρο 61 του ν. 3659/2008 (ΦΕΚ 77 Α’)

Με τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης με αριθμούς 4865/2009 (ΦΕΚ 683 Β’) παρατάθηκε έως 12.9.2009, και 73434/2009 (ΦΕΚ 1446 Β’) παρατάθηκε έως 12.9.2010,
Με το άρθρο 37 του Ν. 3904/2010 (ΦΕΚ Α΄ – 218/ 23.12.2010) παρατάθηκε για ένα ακόμα έτος από τη λήξη της ήτοι έως την 12.9.2011 και με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασίας του Πολίτη, οι προθεσμίες μπορεί να παραταθούν μέχρι ένα (1) ακόμη έτος δηλαδή έως την 12.9.2012.

Με τη με αριθμό 171/2012 (Β’111) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασίας του Πολίτη παρατείνονται από τη λήξη τους για ακόμα δύο έτη.

Με το άρθρο 89 του ν. 4139/2013 (ΦΕΚ A-74/20.3.2013) η προθεσμία παρατάθηκε από τη λήξη της για ακόμα δύο έτη.

Τέλος με το άρθρου 38 παρ.1 του Ν. 4509/2017 – ΦΕΚ 201/Α/22-12-2017 η προθεσμία παρατάθηκε από τη λήξη της για ακόμα δύο έτη ήτοι μέχρι το τέλος του 2019.

πηγή: http://policenet.gr
Share on Google Plus
Από το Blogger.